address
menu


menu

 

 


หลักสูตรการเรียนของสถาบัน

สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6
ที่จะสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิงคอร์สตลอดปี ม.6 เรียน 11 เดือน (พ.ค. – มี.ค.) จนถึงสอบเสร็จ เรียนทุกวัน

เรียน
วันจันทร์ – ศุกร์  
เวลา 17.00 – 18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ 
เวลา 09.00 – 12.00 น
วันอาทิตย์ฝึกพละ + ว่ายน้ำ เวลา 13.00 – 15.00 น. เดือนละ 2 ครั้ง

คอร์สตลอดปี ม.4 , ม.5 เรียน 11 เดือน (พ.ค. – มี.ค.) จนกระทั่งถึงปีที่สามารถสอบได้

เรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์  
เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันอาทิตย์ฝึกพละ + ว่ายน้ำ เวลา 13.00 – 15.00 น. เดือนละ 2 ครั้ง

สอนทุกรายวิชาที่ต้องใช้ในการสอบ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย พร้อมฝึกพละที่ใช้ในการสอบ (วิ่ง + ว่ายน้ำ)


course


ตารางเรียนคอร์สพฤษภาคม  – มีนาคม   (วันจันทร์ – วันศุกร์) สำหรับนักเรียน ม. 6

วัน/เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
17.00-18.30
คณิต
อังกฤษ
ฟิสิกส์
สังคม
ไทย

ตารางเรียนคอร์สพฤษภาคม – มีนาคม  (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) สำหรับนักเรียน ม.6

วัน/เวลา
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
เสาร์
เคมี
ชีวะ
คณิต
อาทิตย์
เคมี
ชีวะ
คณิต
พละ + ว่ายน้ำ ตามนัดหมาย

ตารางเรียนคอร์สพฤษภาคม – มีนาคม  (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) สำหรับนักเรียน ม.4 , ม.5

วัน/เวลา
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
เสาร์
คณิต
อังกฤษ
ฟิสิกส์
อาทิตย์
ไทย/สังคม
เคมี
ชีวะ
พละ + ว่ายน้ำ ตามนัดหมาย

 

 

หลักสูตรการเรียนของสถาบัน

สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6
ที่จะสอบเข้าเรียนต่อวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพ คอร์สตลอดปีคอร์สตลอดปี ม.6 เรียน 11 เดือน (พ.ค. – มี.ค.) จนถึงสอบ เรียนทุกวัน

เรียน
วันจันทร์ – ศุกร์  
เวลา 17.00 – 18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ 
เวลา 09.00 – 12.00 น

คอร์สตลอดปี ม.4 , ม.5 เรียน 11 เดือน (พ.ค. – มี.ค.) จนกระทั่งถึงปีการศึกษาที่สอบ

เรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์  
เวลา 09.00 – 12.00 น.

สอนทุกรายวิชาที่ต้องใช้ในการสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและภาษาไทย เพื่อปรับคะแนน GPA และ GPAX ทำคะแนนสอบ O - Net , GAT , PAT  สถาบันแนะแนววิธีการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสุขภาพจิต และการดูแลรักษาสุขภาพ 

สถาบันกวดเข้าเตรียมทหาร องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่
(ตรงข้ามวัดช่างแต้ม สี่แยกไฟแดงโรงเรียนพุท ธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
โทร. 053-278311, 081-8811476, 081-8823691