address
menu


menu

 

  สถิติการแสดงคุณภาพของนักเรียนของสถาบันอาจารย์องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่
ปี พ.ศ.
นักเรียน
โรงเรียน
ผลการสอบ
2550

นายทินกฤติ มังตรีสรรค์
ปรินส์รอแยลวิทยาลัย
สอบได้ที่ 1 ภาคสมทบ โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ประจำปี 2550
2549

นายกวินท์ เฮงตระกูล
สาธิต ม.ช.
สอบได้ที่ 1 โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ปีการศึกษา 2549
 

นายสิทธิศักดิ์ สุขปักษา
มงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบได้ที่ 1 โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2549
2548

นายพิชญ์ ภาคพิชเจริญ
ปรินส์รอแยลวิทยาลัย
สอบได้ที่ 2 โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา 2548
2547

นายภาคย์ ภาคพิชเจริญ
ปรินส์รอแยลวิทยาลัย
- สอบได้ที่ 1 ของประเทศ โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ปีการศึกษา 2547
- สอบได้ที่ 1 ของประเทศเหล่าตำรวจ

นายปิยะ สาริบุตร์
วัฒโนทัยพายัพ
สอบได้ที่ 1 โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2547
2546

นายกฤษณ์ สมณศักดิ์
ยุพราชวิทยาลัย
สอบได้ที่ 1 โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2546
2545

นายณัฐพล ไชยแก้ว
นวมินทราชูทิศพายัพ
สอบได้ที่ 1 โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2545
2544
นายบัญชา อุปนันท์
วัฒโนทัยพายัพ
สอบได้ที่ 1 โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2544
2543

นายวนชาติ บริสุทธิ์
ยุพราชวิทยาลัย
สอบได้ที่ 1 โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ปีการศึกษา 2543
2542

นายชิดพล อุไรพงษ์
มงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบได้โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ปีการศึกษา 2542
2541

นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริรณรงค์
มงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบได้ที่ 1 โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ปีการศึกษา 2541
สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมของเหล่าทัพบก
 
ความภาคภูมิใจ
รายชื่อนักเรียนสอบติดนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

ภาณุวัฒน์  ตันสุชาติ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ชานน  ตุนาโป่ง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 
     

พุทธิรัตน์  กิ่งแก้ว
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

กันต์ธีภพ  สุยะ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 
     
ความภาคภูมิใจ
 

รายชื่อนักเรียนสอบติดนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ศุภณัฐ  ไชยทนุ
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

พชรพล  หนูใส่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย   
 
     
ความภาคภูมิใจ
 

รายชื่อนักเรียนสอบติดนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปีการศึกษา 2559

 

กัลยรัตน์  กันยาโน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

สุนทรีลักษณ์  ตุ่นทอง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 
     
 

 

ความภาคภูมิใจ
ส่วนหนึ่งของนักเรียนเตรียมทหารที่เป็นนักเรียนของอาจารย์องอาจ ประจำปีการศึกษา 2558

วรปรัชญ์  โปธินันท์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สอบติดเหล่า
ทบ. ตร. ทร. ตรน.


ปิยวัช  สะหลี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สอบติดเหล่า
ตร. ทอ. ทร. ตรน.

 

ณัฐชนน  มะโน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดเหล่า
ทอ. ทร. ตรน.

ตรัยคุณ  นรรัตน์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า
ทอ.
 

ภิชญุตม์  ขรรค์ชัย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สอบติดเหล่า
ทบ. ตร. ทอ.

ญาณวุฒิ  สิงห์ใจ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า
ทบ. ตร. ทอ.
 


อัครพงษ์  อินต๊ะไชย
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สอบติดเหล่า
ทอ.

   
 
 
ความภาคภูมิใจ
รายชื่อนักเรียนสอบติดนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

วิจัย  แสนสุวรรณา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เศรษฐ์หฤษฎ์  คิดกันไว้
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 
     

  จิรภัทร  ใจแก้ว
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ชัยวัฒน์  ทมิฬทร
โรงเรียนจักรคำคณาทร
 
     

ธีรสุทธิ์  ดีหล้า
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ประกฤษฏิ์  กันทวี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 
     

พีรพล  เขียวประชุม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ณฎณ  สุริยะ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 
     
ความภาคภูมิใจ
 

นักเรียนที่สอบติดอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ศุภวิชญ์  อะตะมะ  
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สอบติดนักเรียนนายสิบทหารบก

อภิสิทธิ์  ขุนจ้อน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สอบติดนักเรียนนายสิบทหารบก
 
     

ธนยศ  หอมนาน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดนักเรียนนายสิบทหารบก

เตโชพฤต  บัวขาว
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สอบติดนักเรียนจ่าอากาศ
 
     

พัณณิตา  มณฑาทอง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สอบติดพาณิชย์นาวี       

ภัทราภรณ์  คำรินทร์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดคณะทันตสาธารณสุข สิรินธร
 
     
 

 

ความภาคภูมิใจ
ส่วนหนึ่งของนักเรียนเตรียมทหารที่เป็นนักเรียนของอาจารย์องอาจ ประจำปีการศึกษา 2557

เริงฤทธิ์  เรือนอินทร์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
สอบติด 5 เหล่า ทบ.,ทอ.,ทร.,ตร.,ตร.น้ำ,จ่าอากาศ,ช่างฝีมือทหาร


วีรพัฒน์  ศิริ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สอบติด 5 เหล่า ทบ.,ทอ.,ทร.,ตร.,ตร.น้ำ,ช่างฝีมือทหาร

 

ปาณชัย  วรรณศรี  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด 5 เหล่า ทบ.,ทอ.,ทร.,ตร.,ตร.น้ำ,จ่าอากาศ

ขวัญ  หัสดี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด 4 เหล่า ทอ.,ตร.,ทร.,ตรน.,จ่าอากาศ,ช่างฝีมือทหาร
 

วชิรวิทย์  ก๋าตุ้ย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
สอบติด 4 เหล่า ทอ.,ทบ.,ทร.,ตรน.,จ่าอากาศ

ภานุพงศ์  ก๋องโน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สอบติด 3 เหล่า ตร.,ทร.,ตรน.,จ่าอากาศ
 


วีรภัทร  ปัญญาทา
โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
สอบติด 2 เหล่า ทอ.,ตร.,จ่าอากาศ,ช่างฝีมือทหาร


พิจิตร  ณจันทร์ตา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด 2 เหล่า ทอ.,ทบ.
 

ปิยะชัย  คำปวน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด 1 เหล่า ทอ.

ฎฤษกร  ปงกองแก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด 1 เหล่า ทอ.
 

สิทธิพงษ์  คำอุดม
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร

กาญจนวัฒน์  อินต๊ะแสน
โรงเรียนสันป่าตอง
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร
 

อริยวัฒน์  สุขแยง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร

สาธิต  สิทธิโยธิน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร
 

ธีธัช  ทาเอื้อ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร

ณัฐพันธ์  เขื่อนแก้ว
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร
 

อภิชาติ  แสนบุญ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร

ชนวิทย์  คำพูน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด ช่างฝีมือทหาร
 

ก้องศาสตร์  ทิพย์รักษา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร

วิจัย  แสนสุวรรณา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร
 

ชัชชนะ  สนธิภูมาศ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร

วรปรัชญ์  โปธินันท์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร

 

อัครพงษ์  อินต๊ะไชย
โรงเรียนบ้านหัวริน
สอบติด จ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร

ชัยวัฒน์  ทมิฬทร์
โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
สอบติด ช่างฝีมือทหาร

 

วิษณุพงษ์  ทารีราช
โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
สอบติด จ่าอากาศ

ศิรชัช  อารักษ์วาณิช
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติด ช่างฝีมือทหาร

 

ณัฐนันท์  อุโมงมนาธร
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สอบติด ช่างฝีมือทหาร

 

 
 
ความภาคภูมิใจ
ส่วนหนึ่งของนักเรียนที่สอบติดนายร้อยตำรวจหญิง
และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

ธัญชนก  พรหมราช
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปีการศึกษา 2557

ดารารัตน์  ใจตุ่น
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สอบติดนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปีการศึกษา 2557
 
     
 
 
ความภาคภูมิใจ
ส่วนหนึ่งของนักเรียนเตรียมทหารที่เป็นนักเรียนของอาจารย์องอาจ ประจำปีการศึกษา 2556

ปิยังกูร สะหลี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สอบติด 5 เหล่า ทบ.,ทอ.,ทร.,ตร.,ตร.น้ำ


ณภัทรพงศ์  สิงห์ศักดา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สอบติด 5 เหล่า ทบ.,ทอ.,ทร.,ตร.,ตร.น้ำ

 

บริรักษ์  มณีศรีสุวรรณ  
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สอบติด 4 เหล่า ทบ.,ทร.,ตร.,ตร.น้ำ

ตระกูลทอง  เจริญทอง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สอบติด 3 เหล่า ทบ.,ทร.,ตร.
 

เจษฎาพงศ์  จินะจันตา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด 5 เหล่า ทบ.,ทอ.,ทร.,ตร.,ตร.น้ำ

ทวีทรัพย์  ศรีสุภาลัย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด 4 เหล่า ทอ.,ทร.,ตร.,ตร.น้ำ
 

สุรภูมิ  เล็กขาว
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติด 2 เหล่า ทบ.,ทอ.

ณัฐดนัย  แก้วนา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สอบติด 2 เหล่า ทบ.,ทอ.
 

เสกสรร  จันทร์ธิมา
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา
สอบติด 2 เหล่า ทอ.,ตร., ช่างฝีมือทหาร,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พิจิตร  ณจันทร์ตา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร., การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 

เจษฎาวุฒิ  พุทธิ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร., ช่างฝีมือทหาร

ธันฐกรณ์  ณ นคร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร.
 

นภทีป์ พิสิฏฐศักดิ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.

หัสชัย  หาญวงศ์ศิริ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดจ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร
 

วัชรพล  ต๋าคำ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดจ่าอากาศ

วงศกร  อุปปินใจ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดจ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร
 

สิทธิพงษ์  คำอุดม
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา
สอบช่างฝีมือทหาร

ณัฐติพงศ์  สันกลกิจ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดจ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร
 

ปาณชัย  วรรณศรี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดจ่าอากาศ

วีรภัทร  ปัญญาทา
โรงเรียนจักรคำคณาทร
สอบติดช่างฝีมือทหาร
 

ขวัญ  หัสดี
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สอบติด จ่าอากาศ

วัชรพล  ปินไชย
โรงเรียนวชิราลัย
สอบติดจ่าอากาศ (วุฒิ ม.6) , นายสิบทหารบก
 
 
ความภาคภูมิใจ
ส่วนหนึ่งของนักเรียนที่สอบติดนายร้อยตำรวจหญิง
และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

รัตนาภรณ์  คิดจักร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สอบติดโควตา คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ


โสภิดา  จุ่มมูล
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
สอบติดโควตา คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สุภาวดี  สกุลรุ่งเรืองศิริ
โรงเรียนดาราวิทยาคม
สอบติดโควตา คณะวิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดารารัตน์  นันทา
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
สอบติดโควตา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวสาขาพัฒนาทางธุรกิจ
(สุราษฎร์ธานี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

อัจฉราภรณ์  บุญมา
โรงเรียนดาราวิทยาคม
สอบติดโควตา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ

อุทัยวรรณ  จันต๊ะ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สอบติดโควตา คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หาดใหญ่)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

ธมนพรรณ  คำฟู
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สอบติดโควตา คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (วิทย์ – คณิต)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จารุวรรณ  ถาติด
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สอบติดโควตา คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

มธุริยา  เชื้อนุ่น
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดโควตา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปาริฉัตร  ใจคำ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดโควตา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ศัสมน  ธงเทียน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปีการศึกษา 2556

อวิกา  เสาร์แก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปีการศึกษา 2556
 
     
 
ความภาคภูมิใจ
ส่วนหนึ่งของนักเรียนเตรียมทหารที่เป็นนักเรียนของอาจารย์องอาจ ประจำปีการศึกษา 2555

วัชรากร ธรรมบุญ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สอบติดเหล่า ทอ., ทบ., ตร.,ทร.,ตำรวจน้ำ
จ่าอากาศ, ช่างฝีมือทหาร


ภูเบศ เมืองอินทร์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ., ทบ.,ตร., ทร.
ตำรวจน้ำ

 


เจตนิพัทธ์ ทุนกาศ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ., ตร., ทร.,ตำรวจน้ำ
จ่าอากาศ, ช่างฝีมือทหาร


ณัฐชนน ชุ่มมะโน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร., ทร.,ตำรวจน้ำ
จ่าอากาศ, ช่างฝีมือทหาร
 

นันทณัฐ ปิณะวันนา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
สอบติดเหล่า ตร., ทร.,ตำรวจน้ำ
จ่าอากาศ, ช่างฝีมือทหาร

ธนาพงศ์ วีรยุทธกำจร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
สอบติดเหล่า ทบ.
 

วาทิน มานารัตน์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ., ทร.

ปิยังกูร สะหลี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.,ทอ.,ทร.,ตำรวจน้ำ
 

จิตรกร แก้วมงคล
โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

ปรมัตถ์ แสงสีสด
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ช่างฝีมือทหาร
 

ชนะชัย นที
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด ทอ.,ช่างฝีมือทหาร

พชรพล เจริญกุล
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สอบติด จ่าอากาศ
 

วิรัตน์ โรจนจินดา
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
สอบติด จ่าอากาศ

จิรเมธ ฟักเล็ก
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สอบติด ช่างฝีมือทหาร
 

นภทีป์ พิสิฎฐศักดิ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด ช่างฝีมือทหาร,จ่าอากาศ

กฤตเมธ จอมเล็ก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด ช่างฝีมือทหาร,จ่าอากาศ
 

เจษฏาพงศ์ จินะจันตา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด ช่างฝีมือทหาร

ทวีทรัพย์ ศรีสุภาลัย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด ช่างฝีมือทหาร
 

วงศกร อุปปินใจ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด จ่าอากาศ

ณัฐพงศ์ มะโนคำ
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
สอบติด นายสิบทหารบก
 
     

ความภาคภูมิใจ
ส่วนหนึ่งของนักเรียนที่สอบติดนายร้อยตำรวจหญิง
และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555


ณัฐชยา วงศ์รุจิไพโรจน์
โรงเรียนวชิรวิทย์
ติดนายร้อยตำรวจหญิงปี 55
พยาบาลแม่ฟ้าหลวง


กิ่งกาญจน์ ไชยวงศ์
โรงเรียนวชิรวิทย์
ติดนายร้อยตำรวจหญิงปี 55
 

ธิติสุดา ศรีสามยอด
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดนายร้อยตำรวจหญิงปี 55
วิศวกรรมอาหาร มช.

ธมลวรรณ ไชยวงศ์
โรงเรียนเรยีนาเชลี
ติดนายร้อยตำรวจหญิงปี 55
เศรษฐศาสตร์ มช.
 

พีรยา พันธวงศ์
โรงเรียนหอพระ
ติดคณะบริหารมหาวิทยาลัย
ม.แม่โจ้


เปรมพิดา ขัติวงศ์
โรงเรียนสันป่าตอง
ติดคณะแพทย์ศาสตร์
ม.พะเยา

 

กอปรพร จองซอนะ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
พยาบาลทหารเรือ

ปัทญา อุ่นตุ้ย
โรงเรียนวชิรวิทย์
ติดคณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

ดารินทร์ สานุวิตร์
โรงเรียนแม่หอพระ
ติดคณะรัฐศาสตร์ ม.ฟาร์อีสเทิร์น


กฤตยา ปัญญามัง
โรงเรียนสันวชิราลัย
ติดวิทยาลัยสื่อ มช.

 

ณัฐธนา นามเทพ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดสถาบันพละเชียงใหม่ (ศึกษาศาสตร์)
เอกพละศึกษา

นวรัตน์ ยะอนันต์
โรงเรียนปรินส์รอยแยล
ติดบัญชี ม.พายัพ
 
     

ความภาคภูมิใจ


ส่วนหนึ่งของนักเรียนเตรียมทหารที่เป็นนักเรียนของอาจารย์องอาจ ประจำปีการศึกษา 2554


ชาญณรงค์ กันธิยะ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ., ทบ., ทร., ตร.
จ่าอากาศ, ช่างฝีมือทหาร

 

พลวัด สิทธิชาติ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ., ทบ., ทร., ตร.
จ่าอากาศ, ช่างฝีมือทหาร


ณัฐวุฒิ บัวลอย
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ., ทบ., ทร., ตร.

 


ปรัชวีย์ ลิ้นฤาษี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ., ทบ., ทร., ตร.


พงศรัณย์ ใหม่ไชย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.
 

ณัฐพล บุณธิมา
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ., ทร., ตร.

วีรภัทร กุยแก้ว
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ., ทบ., ตร.
 

จาตุรงค์ กันธะเรียน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ., ตร., ทร.(ตำรวจน้ำ)

รชานนท์ ศิริผล
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ., ทร.(ตำรวจน้ำ)
 

วาทิน มานารัตน์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.

วุฒิพงษ์ จันทร์สะอาด
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.
 

ภัทรดนัย พัฒนจันทร์
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.

ธนเดช เพ็งเจริญ
โรงเรียนนวมินทราชูทิสพายัพ
สอบติดเหล่า ทอ.
 

ปรัตถกร จีนประชา
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ., ตร.

พงษ์รวี ชุมวรฐายี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.
 

ภาณุ มณีวรรณ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดช่างฝีมือทหาร

วรภัทร์ คีรีวรรณ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดช่างฝีมือทหาร
 

วิศรุต ชัยวรรณ
โรงเรียนหอพระ
สอบติดช่างฝีมือทหาร

ชินวัตร เรือนฟ้างาม
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
สอบติดช่างฝีมือทหาร
 

ธนวัฒน์ เรือนฟ้างาม
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สอบติดช่างฝีมือทหาร

เจตน์นิพัทธ์ ทุนกาศ
โรงเรียนยุพราชวิทยาคม
สอบติดช่างฝีมือทหาร
 

ธนาพงศ์ วีรยุทธกำจร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
สอบติดช่างฝีมือทหาร

ธีรพงษ์ ทรงธิบาย
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดช่างฝีมือทหาร
 

ประวีณ จิณานุกูล
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดช่างฝีมือทหาร

พิชญ์พงศ์ วงษ์สุวรรณ
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดจ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร
 
     
 

ความภาคภูมิใจ

     
ส่วนหนึ่งของนักเรียนที่สอบติดนายร้อยตำรวจหญิงพยาบาล, ทหาร 4 เหล่าทัพ
และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554


กมลณัฐ บุบผศิริ
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
ติดคณะวิศวกรรมเครื่องกล มช.
คณะวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) ม.เกษตร
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(นายร้อยตำรวจหญิง 54)


พรพิลัย ใจยเลิศ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(นายร้อยตำรวจหญิง 54)
 

สิรินุช ซาวยา
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(นายร้อยตำรวจหญิง 54)

ปรียาพร คำกลม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
ติดคณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์ มช.
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(นายร้อยตำรวจหญิง 54)
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยกองทัพเรือ
 

เกษมาลี พึ่งเกษ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดคณะวิศกรรมอาหาร
วิทยาลัยราชมงคลล้านนา
คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช ม.มหิดล
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(นายร้อยตำรวจหญิง 54)
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ


ปดารัตน์ พิทาคำ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ติดคณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

ธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งวรจิต
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

กนกพร อรุณ
โรงเรียนเรยีนาเชลี
ติดคณะบริหาร (การตลาด)
ม.แม่โจ้
 

เกวลี กันทวงค์
โรงเรียนวัฒโนพายัพ
ติดคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ
คณะการท่องเที่ยว
สาขาธุรกิจการบิน ม.รังสิต


วิชญาพร ปันกัน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ติดคณะนิติศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์

 

ชาลิสา พระบาง
โรงเรียนเรยีนาชาลี
ติดคณะเทคโนโลยีการผลิตพืช ม.แม่โจ้
เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่
และสารสนเทศ มช.

พิชญา ไชยวงค์
โรงเรียนเถินวิทยา
ติดคณะสังคมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 

พัชราภรณ์ เขียวคำสุข
โรงเรียนพระหฤทัย
ติดคณะอุตสาหกรรมการเกษตร (ABAC)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร

ธนภรณ์ ศิริบูรณะ
โรงเรียนพระหฤทัย
สอบติด ม.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 

ณัฐชนน ชุ่มมะโน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด ม.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ปรัตถกร จีนประชา
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติด ม.4
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
 

ณัฐสุชา รัศมีแจ่ม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติด ม.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
   
     

 
ความภาคภูมิใจ

     
ส่วนหนึ่งของนักเรียนที่สอบติดนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปีการศึกษา 2553


น.ส. ศิริกาญจน์ จันทร์โสภา
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

น.ส. จินตนา ธิน้อย
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
 


ความภาคภูมิใจ
     

นางสาวชัชเนตร แก้วกลางเมือง  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดอุตสาหกรรมการเกษตร 
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ม.เชียงใหม่

นางสาวตันหยง  ศิริวรรณ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดธุรกิจการบิน
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
พยาบาลทหารอากาศ
พยาบาลทหารบก

 

นางสาวประไพพัฒน์  ฟองเงิน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดพยาบาล ม.มหิดล
เทคนิการแพทย์กายภาพบำบัด ม.นเรศวร
โลจิสติกส์ ม.บูรพา
พยาบาลทหารอากาศ
พยาบาลทหารบก

นางสาวพรศรีลักษณ์  ฟองไหล
โรงเรียนวชิรวิทย์ วิทยาลัย
สอบติดธุรกิจการบิน
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
 

นางสาวปฐมาวดี  ช่วยประสิทธิ์
โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย
สอบติดพัฒนาสังคม ม.นเรศวร
นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ

นางสาวระพีพรรณ  บุญธรรม
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
 

นางสาวศิริกาญจน์  จันทร์โสภา
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดครุศาสตร์ ม.จุฬาฯ
นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์/พยาบาล ม.พายัพ

นางสาวจิตรตรีการณ์  ศรสุวรรณ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี
 

นางสาวสิรินาถ  บุญทวี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์/สาธารณสุข ม.นเรศวร
 
     

 

ความภาคภูมิใจ

     
ส่วนหนึ่งของนักเรียนเตรียมทหารที่เป็นนักเรียนของอาจารย์องอาจ ประจำปีการศึกษา 2553


นตท.วสิษฐ  อินต๊ะมุด
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ., ทอ., ทร., ตร.


นตท.พัชรพล  อินเตจ๊ะ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ., ทอ., ทร., ตร.


นตท.สุวัฒน์  สายปัญญา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ., ทอ.,ตร.


นตท.ชนก  เจษฎารักษ์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ., ทอ., ทร., ตร.


นตท.ธนพล  เฉลิมเพิ่มผล
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ., ตร.


นตท.ดนุเดช  จันทะวงศ์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ., ทอ., ทร., ตร.


นตท.ณัฐพงศ์  สงวนสัจพงษ์
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ.,ทอ.,ทร., ตร.


นตท.พิทักษ์  กิตติ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ., ทอ., ทร., ตร.


นตท.ธนาทิพย์  กำแพงทิพย์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ., ทอ., ทร., ตร.


นตท.ณัฐชนน  ตรียะกุล
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ., ทร., ตร.


นตท.สินทิช  กิจธาธัญ
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ติดเหล่า ทบ., ทอ., ทร., ตร.


นตท.ณัฐนันท์  มะโนสา
โรงเรียนรังสีวิทยา
ติดเหล่า ทบ., ทอ., ทร., ตร.


นายจาตุรงค์  กันธะเรียน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ., ทร., ตร.,
จ่าอากาศ, ช่างฝีมือทหาร


นายเถกิงศักดิ์  ศรีเผือด
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร.


นายชาญณรงค์  กันธิยะ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทร.


นายชณัฑ  จันทร์แก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ.


นายศุภวิชญ์  เอี่ยมสุนทร
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ., ทอ., ตร.


นายปรัชวีย์  ลิ้นฤาษี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทร.


นายประพัฒน์พงศ์  มานะ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ., ทอ., ทร., ตร.


นายธนิน  ติกอภิชาติ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ติดเหล่า ทร., ตร.


นายธงธน  คงฤทธิ์
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ติดเหล่า ตร.


นายจีรยุทธ  มูลเมือง
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดช่างฝีมือทหาร

นายมานะชัย  ชุ่มใจ
โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง
ติดช่างฝีมือทหาร

นายภูษิต บัวแตก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดช่างฝีมือทหาร

นายณัฐกริช  ศรีสามยอด
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดจ่าอากาศ

นายปริญญา  เรือนจันทร์
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา
ติดจ่าอากาศ

นายมนูกิตต์  โกสุม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดจ่าอากาศ

     

ความภาคภูมิใจ

     
ส่วนหนึ่งของนักเรียนเตรียมทหารที่เป็นนักเรียนของอาจารย์องอาจ ประจำปีการศึกษา 2552


นายณัตพงศ์ ธิตินุพัฒน์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร., ทอ., ทบ., ทร.

นายพิริยะ จันทร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร., ทอ., ทบ., ทร.

นายภูริพันธ์ เนตรอนงค์
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร., ทอ., ทบ., ทร.

นายกฤษณะ สระแก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร., ทอ., ทบ., ทร.

นายธติยฤกษ์ ไชยศิลป์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ติดเหล่า ตร., ทอ., ทบ., ทร.

นายประพัฒน์พงศ์ มานะ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ.,ทร.,ตร.

นายณัฐพงศ์ เครื่องคำ
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ., ทร., ตร

นายไพรัช ธรรมชัย
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ., ทอ.

นายชนก เจษฏารักษ์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร., ทอ.
สอบติดช่างผีมือทหาร
สอบติดจ่าอากาศ


นายเฉลิมพล เมืองงาม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ติดเหล่า ทบ., ทร.

นายพิทักษ์ กิตติ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร.,ทร.

นายธนภัทร พงศ์กระพันธ์
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร.

นายภิพัฒนา เมธาวรากรกุล
โรงเรียนรังษีวิทยา
ติดเหล่า ทร.

นายณัฏฐภัทร สุขศิริ
โรงเรียนดยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ.

นายนิติพล พุ่มพวง
โรงเรียนวชิรวัทย์เชียงใหม่
ติดเหล่า ทบ.,ทร.

นายอัครพล คูหาคติภพ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ.,ทร.

นายนราศักดิ์ โพธิ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดช่างฝีมือทหาร

นายธีรวัฒน์ อวยพร
โรงเรียนเมตตาศึกษา
สอบติดช่างฝีมือทหาร

นายปฐมพงษ์ นาใจ
โรงเรียนเชียงใหม่คริสต์เตียน
สอบติดช่างฝีมือทหาร

นายราชิต เสริมสุวรรณ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดช่างฝีมือทหาร

นายชนกันต์ ฟองจันทร์
โรงเรียนรังษีวิทยา
สอบติดช่างฝีมือทหาร

นายสิปปนนท์ กิติมูล
โรงเรียนรังษีวิทยา
ติดเหล่า ทอ., ตร.
   
     

     
ส่วนหนึ่งของนักเรียนเตรียมทหารปีที่เป็นนักเรียนของอาจารย์องอาจ ประจำปีการศึกษา 2551


นตท.ธนิก นาคนาม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นตท.ปภัสร์ บริบูรณ์มุกข์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทร.

นตท.ฉัตรเพชร ธิตินุพัฒน์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ.,ทร.,ตร.

นตท.ปรัชญา คุ้มล้วนล้อม
โรงเรียนสาธิต ม.ช.
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นตท.รัชพล สุขะวิริยะ
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.

นตท.ศรัณญ์ สุทธิวานิช
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นตท.จิรภัทร แสงมีอานุภาพ
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.

นตท.ฤทธิชัย นันตา
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ทร.

นตท.ดนุพล ยะแสงสง
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร.

นตท.ณัฐพล เลิศเดชะ
โรงเรียนนครสวรรค์
ติดเหล่า ตร.

นายธรณิศวร์ อินทรปรีชา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นายณัฐวุฒิ แก้วพรหมมา
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทร.

นายมฆวาน ชอบเรียน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศายัพ
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นายก้องเกียรติ แจ่มจำรัส
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.

นายพิริยะ จันทร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทร.,ตร.

นายกฤตานนท์ มารจันทร์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ.,ตร.

นายอนุสรณ์ มูลเมือง
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ติดเหล่า ทอ.,ทร.,ตร.

นายอวิรุทธ์ ทานศิลา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ตร.

นายณฐกร วิเศษ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ.,ทร.

นายพุฒิพงษ์ พาจรทิศ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ทบ.,ทร.

นายณัตพงศ์ ธิตินุพัฒน์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นายอัศวิน มาลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นายสิริพงษ์ ตาอินทร์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.


นายโอฬารัก กาลจักร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติด จ่าอากาศ


นายยุทธนา จันตา
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติด จ่าอากาศ

นายทนงศิลป์ ใจตุ่น
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
ติด ช่างฝีมือทหาร

นายอาทิตย์ แซ่เฒ่า
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ติด ช่างฝีมือทหาร
     

 

   
นักเรียนของสถาบันที่สอบติดประจำปีการศึกษา 2550

 


นตท.ทินกฤติ มังตรีสรรค์
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นตท.มนต์เทพ ปัญญายงค์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นตท.นนทพันธ์ คำแปง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.

นตท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.

นตท.นภดล ชลประทาน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศายัพ
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.

นตท.ศิวัช ฟู่เจริญ
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นตท.เสตกมล คนเที่ยง
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร.,ทร.

นตท.ทรรถพร เสวะกะ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร.,ทร.

นตท.ภัทรพงศ์ ชูชื่น
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ตร.,ทร.

นตท.ทรรศภณ วงค์น้อย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นตท.อดินันท์ เจติยา
โรงเรียนรังษีวิทยา
ติดเหล่า ทบ.,ตร.

นตท.ธนากร ไชยคำหล้า
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทร.

นตท.ธนานัทน์ กองคำ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นตท.ไกรพล ดีแก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.

นายอิศเรศ อาจหาญ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ติดเหล่า ตร.

นายอัศวิน มาลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ติดเหล่า ทบ.,ตร.

นายพิทักษ์พงษ์ ไชยจินดา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นายวัชรินทร์ คำโล
โรงเรียนหอพระ
ติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทร.

นายสิริพงษ์ ตาอินทร์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ตร.

นายสุกฤษฎิ์ มาจันทร์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ทร.
     

 นักเรียนของสถาบันที่สอบติดประจำปีการศึกษา 2549

นายสิทธิศักดิ์ สุขปักษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติด 4 เหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.
สอบได้ที่ 1 ของประเทศเหล่า ทอ. ปี 2549
สอบได้ที่ 1 ของประเทศเหล่า ทบ. ปี 2549


นายธนัทเทพ ยาวิชัย
โรงเรียนปรินสรอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นายส่งศักดิ์ คำรินทร์
โรงเรียนปรินสรอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นายวิทวัส อินชัย
โรงเรียนวชิรวิทย์
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นายยุทธพงษ์ ก้อนป้อ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นายสมัชชา คุณมาศ
โรงเรียนปรินสรอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทร.

นายพิทักษ์พงษ์ ไชยจินดา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.,ทร.

นายธงชัย ชมในใจ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.

นายกวินท์ เฮงตระกูล
โรงเรียนสาธิต ม.ช.
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.

นายกมลธัช ปาลีกุย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ตร.

นายนรินทร์ เสียงก้อง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทร.

นายหรรถพร เสวะกะ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.

นายธีรวัฒน์ บุญมาก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

นายธนาวิทย์ ติ๊บใจ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.

นายกรัณฑ์ อรชร
โรงเรียนสาธิต ม.ช.
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.

นายกฤษฎากร ใจแก้ว
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

นายจักริน กุลฉิม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.,ตร.,ทร.

นายชุติพงศ์ จันตะกูล
โรงเรียนปรินสรอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร.

นายศิวัช ฟู่เจริญ
โรงเรียนปรินสรอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทร.

นายไกรสร สุขสานต์
โรงเรียนปรินสรอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.,ตร.

นายภาณุพันธ์ กองสาย
โรงเรียนเมตตาศึกษา
สอบติดเหล่า ทร.

นายชัยสิทธิ์ หอมนาน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทอ.,ทบ.
 
     

 


นักเรียนของสถาบันที่สอบติดประจำปีการศึกษา 2548


นายสิทธิศักดิ์ สุขปักษา
รร.มงฟอร์ดวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ทร,ทอ,ตร.

นายศิรชัช พันธ์พิทย์แพทย์
รร.มงฟอร์ดวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ทร.

นายณัฎฐาพล ดำรงวัฒนกุล
รร.มงฟอร์ดวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ทร,ตร.

นายวุฒิพงค์ ศิริวิทยากร
รร.มงฟอร์ดวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร,ทอ.


นายวิชญ์ภาส สุจริต
รร.มงฟอร์ดวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ทร.

นายเกรียงไกร ฉลอง
รร.มงฟอร์ดวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

นายจักริน กุลฉิม
รร.มงฟอร์ดวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร,ตร.

นายพิชญ์ ภาคพิชเจริญ
รร.ปรินส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ทร,ทอ,ตร.


นายฎลณภัชฐ์ ชูศรี
รร.ปรินส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ทร,ทอ,ตร.

นายศุภภัสสร์ ชูศรี
รร.ปรินส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ทร,ทอ,ตร.

นายบดินทร์ ปัญญาโส
รร.ปรินส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ทร,ตร.

นายธนัทเทพ ยาวิชัย
รร.ปรินส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ทร.


นายชุติพงศ์ จันตะกูล
รร.ปรินส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ทอ.

นายธีระศักดิ์ หลวงสา
รร.ปรินส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ตร.

นายอานุภาพ ชัยอนันต์
รร.อัสสัมชัญลำปาง
สอบติดเหล่า ทบ,ทร,ทอ,ตร.

นายเจษฎา จรัสวราวุฒิกุล
รร.จักรคำคณาธร
สอบติดเหล่า ทบ,ทร,ตร.


นายศิริพงษ์ เอี่ยมแสงศรี
รร.ดาราวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ,ทร,ตร.

นายอโณทัย บุนนาค
รร.ดาราวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร,ทอ.

นายนรินทร์ เสียงก้อง
รร.ยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร,ตร.

นายกรัณฑ์ อรชร
รร.สาธิต มช.
สอบติดเหล่า ทอ.


นายนครินทร์ ราชกิจ
รร.สาธิต มช.
สอบติดเหล่า ทอ.
     

       

 

ผลงานที่ผ่านมาของอาจารย์องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่ภาคย์ ภาคพิชเจริญ
สอบติดเหล่า ตร.,ทอ.ทบ.
(ปริ้น รอแยลฯ)

วาฑิต หอมมณี
สอบติดเหล่า ตร.,ทอ.ทบ.ทร.
(ม.4) (ปริ้น รอแยลฯ)

ภานุพงษ์ จันตะกูล
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.
(ม.4) (ปริ้น รอแยลฯ)

กมลาสณ์ นิยมเขต
สอบติดเหล่า ทบ.,ทอ.ทร.
(ม.4) (ปริ้น รอแยลฯ)


วศะ สุมนาพันธ์
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.
(ปริ้น รอแยลฯ)

จิรันดร บัวคำปัน
สอบติดเหล่า ทบ.,
(ม.4) (ปริ้น รอแยลฯ)

ธนวัติ ยาวิชัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทบ.,ทร.
(ปริ้น รอแยลฯ)

คมกริช โมงขุนทด
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทบ.,ทร.
(ปริ้น รอแยลฯ)


ณัฐพล สมสวาท
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทบ.,ทร.
(ปริ้น รอแยลฯ)

พัทธ์ เทพา
สอบติดเหล่า ทบ. ตร.
(ม.4) (ปริ้น รอแยลฯ)

อมฤต สิทธิปิยะสกุล
สอบติดเหล่า ทบ.
(ม.3,ม.4) (มงฟอร์ด)

ชลธร บุญแทน
สอบติดเหล่า ตร.,ทอ.,ทร.
(มงฟอร์ด)


ภาวัต เล็กธำรง
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.
(ม.3) (มงฟอร์ด)

ธีรเดช ดวงตอก
สอบติดเหล่า ทบ.,ทอ.,ตร.
(มงฟอร์ด)

ณัฐภัทร แสงมีอานุภาพ
สอบติดเหล่า ทอ.
(ม.3) (มงฟอร์ด)

ศิวา แสดงฤิทธิ์
สอบติดเหล่า ทร.
(ม.3) (มงฟอร์ด)


เรืองเดช ไชยวงศ์
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทบ.,ทร.
(มงฟอร์ด)

เยาวชน สุวรรณฑัต
สอบติดเหล่า ตร. (ม.4)
(มงฟอร์ด)

ณัฐพล กำบังตน
สอบติดเหล่า ทบ.,ตร.,ทร.
(มงฟอร์ด)

ธนวัตร บุญมาก
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทบ.,ทร.
(ยุพราชวิทยาลัย)


วีรภัทร คำลาพิช
สอบติดเหล่า ตร.,
(ม.3) (ยุพราชวิทยาลัย)

พันธกานต์ ชัยรังสี
สอบติดเหล่า ทบ.,ทร.,ตร.
(ยุพราชวิทยาลัย)

ปิยะดล ม้าเมือง
สอบติดเหล่า ทบ.
(ม.4) (ยุพราชวิทยาลัย)

ปฎิวัติ สิริเจริญพร
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.
(ยุพราชวิทยาลัย)


วรวุฒิ บุสทิพย์
สอบติดเหล่า ตร.
(ม.4) (ยุพราชวิทยาลัย)

นที คุ้มล้วนล้อม
สอบติดเหล่า ตร.
(ม.3) (สาธิต มช.)

กรัยฉัตร อินต๊ะพันธ์
สอบติดเหล่า ตร.
(ม.3) (ดาราวิทยาลัย)

นครินทร์ ราชกิจ
สอบติดเหล่า ตร., ทบ.
(ม.3) (สาธิต มช.)


เฉลิมพล บุญทาวัน
สอบติดเหล่า ตร.
(ม.3) (นวมินทร์)

อนุกูล สุภาวงศ์
สอบติดเหล่า ทบ.
(ม.4) (หอพระ)

อารยะ กันทะเรียน
สอบติดเหล่า ทบ.
(ม.3) (กาวิละวิทยาลัย)

ธนฤิทธิ์ จันทร์ดี
สอบติดเหล่า ทอ., ทบ.
(เมตตาศึกษา)


ตุลยวิชญ์ ณรงค์ศักดิ์
สอบติดเหล่า ทอ.
(ม.3) (สามัคคี)

เปรมปกรณ์ ผัดเจริญ
สอบติดเหล่า ตร.,
(ม.3) (จักรคำ)

เจษฎา จรัสวรวุฒิกุล
สอบติดเหล่า ตร.
,(ม.4) (จักรคำ)

เฉลิมพล ซื่อสัตย์
สอบติดเหล่า ตร.
(ม.3) (สามัคคี)


อธิคม มือหาญ
สอบติดเหล่า ตร.
(ม.3) (เชลางค์)

อรรถเชฐ แก้วกลางเมือง
สอบติดเหล่า ทบ.
(ม.4) (ยุพราชวิทยาลัย)

กิตติคุณ จิตไพโรจน์
สอบติดเหล่า ทบ.
(ม.3) (ปริ้น รอแยล)

พิศลย์ธร สิงหวิสัยธร
สอบติดเหล่า ทร.
(ม.3,ม.4) (มงฟอร์ด)


,
นายกฤษณ์ สมณาศักดิ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.,ทอ.,ทร.

นายเอกชัย คิดจักร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.

นายพงษ์เทพ เปงเฟย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.,ทอ.,ทร.

นายสุทธิวัฒน์ สุขีนัง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.,ทอ.,ทร.


นายวิศรุต อรชร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.,ทอ.,ทร.

นายพงศธร เสือน่วม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

นายวรบุตร กาวิล
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.,ทร.

นายวีระยา วงศ์แก้ว
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.,ทอ.,ทร.


นายวนชาติ บริสุทธิ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.,ทร.

นายสมเกียรติ อินทสิงห์
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.,ทร.

นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริรณรงค์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.,ทอ.
ได้อันดับที่ 1 ของ นร.จปร.

นายเชาว์วัฒน์ นันตาสิต
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดนายร้อยตำรวจ


นายศิวัช ศรีอุปโย
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.,ทอ.

นายพิฆราช สุริยะ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

นายธวัชชัย ไชยศรี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.

นายวีระศักดิ์ สุวรรณกาศ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
สอบติดเหล่า ทบ.


นายนพดล โตแทนสมบัติ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

นายอัสกร รักดี
โรงเรียนพิริยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.,ทร.,ตร.

นายจักรวาล เรือนคำ
โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

นายณัฎฐพงศ์ ประทุมอินทร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สอบติดเหล่า ทร.,ทบ.,ตร.


นายกีรติพงษ์ แสนศรีมหาชัย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.,ทอ.,ทร.,ตร.

นายวรจักร เตปิน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

นายธเนศ ตาคำ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร.

นายโยธิน กันทะวงค์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.


นายชิน รัตนสุภาชัย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
สอบติดเหล่า ทบ.,ตร.

นายชิดพล อุไรพงษ์
จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.

นายรัฐภูมิ คล้ายอักษร
จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทร.,ทบ.

นายนพพล มุ่งปณิธาน
จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.


นายตรงเจตน์ มูลเมือง
จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

นายกุลชาติ ศักดิ์โยธินธาดา
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สอบติดเหล่า ตร.,ทอ.,ทบ.

นายสัญญา เล้าอรุณ
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทบ.

นายสุวิทยา มาประจักษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
สอบติดเหล่า ทร.


นายสุพิศลย์ แสงมีอานุภาพ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.

นายณัฐพงษ์ วงค์แสง
โรงเรียนสาธิต มช.
สอบติดเหล่า ตร.

นายทวีรัก เลปนานนท์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ทร.,ตร.

นายปฏิภาณ อินสุ
โรงเรียนบุญวาทย์
สอบติดเหล่า ตร.


นายปรัชญา ตาคำ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.,ตร.

นายปราโมทย์ กุยแก้ว
โรงเรียนหอพระ
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทบ.

นายวสุเทพ ใจอินทร์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.

นายธนวรรษ วิชาศิลป์
โรงเรียนสาธิต มช.
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.


นายณัฐวุฒิ เชื้อชุม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร.

นายปรเมศวร์ คำชมพู
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สอบติดเหล่า ทร.,ตร.

นายอาสาฬห์ อังกุรแพพัธ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทร.

นายภานุพงศ์ จินดาหลวง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.


นายณัฐพล ไชยแก้ว
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
สอบติดเหล่า ทอ.,ทบ.,ทร.,ตร.

นายวุฒิไกร ใจตา
โรงเรียนวมินทราชูทิศพายัพ
สอบติดช่างฝีมือทหาร

นายธนพล เผือกไร่
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทร.


นายกานต์ คำแหง
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร.นายปิยเชษฐ คำชมภู
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

นายณัฐพล ชววิสุทธิ
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทร.

นายนวชล ชมเชย
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทร.

นายชารชาต ลุ่มจันทร์
โรงเรียนหอพระ
สอบติดเหล่า ตร.


นายวัชรพล แก้วปัญญา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.,ทร.

นายอนุสรณ์ เขื่อนแก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทร.,ทบ.

นายภูษิต อินต๊ะ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.

นายวรากร ฟองมี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.


นายจุลณรงค์ บุญนฤธี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทร.,ทบ.

นายเนติ ศรีสกุล
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.

นายเทอดพงษ์ เมืองปัน
โรงเรียนสันป่าตอง
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.,ทร.,ทบ.

นายอานนท์ เชิดชูตระกูลทอง
โรงเรียนสาธิต
สอบติดเหล่า ตร.


นายพรรษ สุขสวัสดิ์
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.,ทร.

นายพัทธ์ เทพา
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ตร.,ทบ.,ทอ.,ทร.

นายณัฐพงษ์ กลิ่นลำยงค์
โรงเรียนนวมินทร์
สอบติดเหล่า ตร.

นายอนุวัตร สุวรรณกาศ
โรงเรียนจักรคำคณาธร
สอบติดเหล่า ตร.,ทอ.


นายโอฬาร หอมนาน
โรงเรียนสาธิต มช.
สอบติดเหล่า ทอ.,ตร.

นายศักดิ์นรินทร์ สายเกิด
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สอบติดเหล่า ทบ.

นายกิตติพงษ์ ชัยอนันต์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สอบติดเหล่า ตร.

 


 

สถาบันกวดเข้าเตรียมทหาร องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่
(ตรงข้ามวัดช่างแต้ม สี่แยกไฟแดงโรงเรียนพุท ธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
โทร. 053-278311, 081-8811476, 081-8823691